Privacy verklaring Schouten Fiscaal

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw  persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt en hoe Schouten Fiscaal daarmee omgaat.

De privacy verklaring zal in geval van wetswijzigingen aangepast worden. Het is daarom raadzaam om de verklaring periodiek te raadplegen.

Contactgegevens:
www.schoutenfiscaal.nl

Adres:
Heiweg 212,
6533 PH Nijmegen

Telefoon: 06-22990520

Functionaris Gegevensbescherming van Schouten Fiscaal
J.W.D. Schouten - van Baarsen, te bereiken via jolanda@schoutenfiscaal.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Schouten Fiscaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- burgerservicenummer (BSN)
- Kenteken
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar*

* Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jolanda@schoutenfiscaal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Schouten Fiscaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- burgerservicenummer (BSN)
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar*

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schouten Fiscaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Om contact op te nemen(bellen of e-mailen) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren
  2. Wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  3. Verzenden van een nieuwsbrief

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Schouten Fiscaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Schouten Fiscaal dient zich aan de Belastingwet en de WWFT te houden en de daarbij behorende termijnen. Echter in sommige gevallen is het wenselijk om gegevens langer te bewaren. Dit zal dan persoonlijk met cliënt besproken en vastgelegd worden.

Indien u via het contactformulier contact opneemt en het komt niet tot een opdracht dan zullen uw gegevens na 4 weken worden verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming
Schouten Fiscaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schouten Fiscaal) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schouten Fiscaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schouten Fiscaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
Schouten Fiscaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schouten Fiscaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jolanda@schoutenfiscaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schouten Fiscaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Schouten Fiscaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via jolanda@schoutenfiscaal.nl